گروه انتشاراتی ققنوس

طبيعت گرايي
مسئله دست هاي آلوده
سينماي ديويد لينچ
مورسو؛ بررسي مجدد
روياي آمريكايي
زيبايي شناسي در قرن بيستم
همه دختران دريا
اخلاق خلاق؛ درآمدي بر اخلاق نظري و عملي
مرز سايه
طوفان دريا
كاكاسياه كشتي نارسيوس
برتری خفیف
انسان موجود یکروزه
تاريخچه كوتاهي از فلسفه
سنگ و سایه
مبانی تاریخ هنر
ملت عشق
سمفونی مردگان
ساخت زبان فارسی امروز
فیدل کاسترو
تسلی بخشی های فلسفه
هستی و زمان
تفسیرکشاف (4 جلد)
سال‌ بلوا
هستی و زمان
هیس‌:
آبی تر ازگناه
زندگی‌ نو