• ۱۳۹۴/۳/۹

پيشرفت
فلسفه علم آينشتاين
باغ هاي كيوتو
دختر رهبر سيرك
نرون دروغين
پارتيزان و كبوترها
سه نفر بوديم
يه كار تر و تميز
لژيونر
شواليه
گلادياتور
سامورايي
پرسش هاي اصلي فلسفه
هنر به منزله تجربه
آسيب شناسي فرهنگي در ايران
و كوهستان به طنين آمد
از وجود به موجود
ماکس وبر و کارل مارکس
سرشت تلخ بشر
خط تیره، آیلین
بین النهرین باستان
هستی و زمان
سنج‌ و صنوبر
هیس‌:
آبی تر ازگناه
زندگی‌ نو
سیری‌ در جهان‌ كافكا