• ۱۳۹۴/۱۱/۲۱

نقد کانت بر متافیزیک
ساخت زبان فارسی امروز
پسامدرنیسم
ملک بهمن
رستم نامه
پدیدارشناسی موسیقی
ملت عشق(زرکوب)
عشق
برتری خفیف
انسان موجود یک روزه
مرفی
مرده ها در راهند
پادشاهی در تبعید
ذن
كهنه هاي هميشه نو
ساراي همه
هگل و پديدار شناسي روح
بازاریابی انگیزشی
جنگ سرد
امپراتوری ایران
ملت عشق
سمفونی مردگان
تفسیرکشاف (4 جلد)
گلستان‌ سعدی
هستی و زمان
آدمکش‌ کور
ملت عشق(زرکوب)
هرگز رهایم مکن
هستی و زمان
سنج‌ و صنوبر
هیس‌:
آبی تر ازگناه
زندگی‌ نو
سیری‌ در جهان‌ كافكا